مجتمع مسکونی عفیف 1

مجتمع مسکونی عفیف 1

مجتمع مسکونی عفیف ۱ در ۶ طبقه با زیربنای 1500 مترمربع در شهر شیراز در محدوده خیابان عفیف آباد واقع گردیده است. در نیل به دیاگرام و چینش مکانیابی معماری با چالش هایی از جمله تعداد کم دهانه های معماری و مجاز نبودن در افزایش بعد ستون، کاهش سطح اشغال  در طبقات انتهایی روبرو بودیم. کاربری سازه مورد نظر مسکونی است و در راستای نیل به طرح سازه بر مبنای پارامترهای اقتصادی از تیرچه پیش تنیده پس کشیده، جانمایی و طراحی دیوار برشی با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی و روش های نوین مبتنی بر انرژی بهره گرفتیم.

complex afif1

Afif 1 residential complex with 6 floors and 1500 square meters of infrastructure is located in Shiraz, in the area of Afifabad Street. In achieving the diagram and arrangement of architectural location, we faced challenges such as the small number of architectural openings and the inadmissibility of increasing the column dimension, reducing the occupancy level in the lower floors. The use of the structure is residential and in order to achieve the design of the structure based on economic parameters, we used retracted prestressed beams, location and design of shear walls using artificial intelligence, optimization algorithms and new energy-based methods.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.