مجتمع مسکونی عفیف 2

مجتمع مسکونی عفیف 2

مجتمع مسکونی عفیف 2 در 5 طبقه با زیربنای 1600 مترمربع در شهر شیراز در محدوده خیابان قصرالدشت-خیابان ولیعصر واقع گردیده است. در نیل به دیاگرام و چینش مکانیابی معماری با چالش هایی از جمله ترازهای ارتفاعی متفاوت، اجرای سازه در شیب، لزوم تامین حداقل عرض جهت پارکینگ دهانه های بلند ، سرگیر بودن رمپ و محدودیت در عدم استفاده از تیرچه های پیش تنیده روبرو بودیم. کاربری سازه مورد نظر تجاری – مسکونی بوده و در راستای نیل به طرح سازه بر مبنای پارامترهای اقتصادی، از طراحی دیوار برشی با استفاده از هوش مصنوعی ، اجرای سقف به صورت پلکانی به دلیل سرگیر بودن رمپ، استفاده از دال بتن آرمه توپر به صورت پلکانی و همچنین الگوریتم های بهینه سازی و روش های نوین مبتنی بر انرژی بهره گرفتیم.

complex afif1

Afif 2 residential complex with 5 floors with 1600 square meters of infrastructure is located in Shiraz, in the area of ​​Qasr Al-Dasht-Valiasr St. In achieving the diagram and arrangement of architectural location, we faced challenges such as different height levels, construction of the structure on the slope, the need to provide a minimum width for parking long openings, the ramp is closed and the limitation in not using prestressed beams. The use of the desired structure is commercial-residential and in order to achieve the design of the structure based on economic parameters, from designing a shear wall using artificial intelligence, executing the roof in a stepped manner due to the ramp, using a solid reinforced concrete slab in a stepped manner We also used optimization algorithms and new energy-based methods.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.