مجتمع 16 واحدی سفیر 2

مجتمع 16 واحدی سفیر 2، با مالکیت آقای اسماعیل باقری پور و خانم فاطمه باقری پور در 5 طبقه با زیربنای 2440 مترمربع در شهر شیراز در محدوده خیابان صاحب الامر غربی واقع گردیده است. در نیل به دیاگرام و چینش مکانیابی معماری با چالش هایی از جمله عدم جانمایی مناسب و متقارن دیوارهای برشی وعدم استفاده از تیرچه پیش تنیده برای تیرهای بلند روبرو بودیم. کاربری سازه مورد نظر تجاری – مسکونی بوده و در راستای نیل به طرح سازه بر مبنای پارامترهای اقتصادی، از طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه با استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از اتصال تیر به تیر (اتصال تو دلی) جهت مکانیزم مناسب انتقال بار در سطح دیاگرام و همچنین الگوریتم های بهینه سازی و روش های نوین مبتنی بر انرژی بهره گرفتیم.

Safir 2 16-unit complex, owned by Mr. Ismail Bagheripour and Ms. Fatemeh Bagheripour, is located on 5 floors with 2440 square meters of infrastructure in Shiraz, in the area of ​​Saheb Al-Amr Gharbi Street. In achieving the diagram and arrangement of architectural location, we faced challenges such as lack of proper and symmetrical placement of shear walls and failure to use prestressed beams for long beams. The use of the structure is commercial-residential and in order to achieve the design of the structure based on economic parameters, the design of reinforced concrete shear walls using artificial intelligence, the use of beam-to-beam connection (intra-joint connection) for proper load transfer mechanism on the surface We used diagrams as well as optimization algorithms and new energy-based methods.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.